Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, bijeenkomsten, seminars, trainingen, lezingen en natuurgeneeskundige behandelingen van Linda van Reijn en "In Je Kracht" Trainingen, Coaching & Healing. Activiteiten, bijeenkomsten, seminars, workshops en lezingen worden in deze algemene voorwaarden beschreven als ‘activiteit’.

Artikel 1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. ‘cursist respectievelijk cliënt’; degene die aan een activiteit of behandeling waarvoor opdracht is gegeven, deelneemt. b. ‘opdrachtgever’; degene (cursist of cliënt) aan wie L.H. van Reijn – verder genoemd als "In Je Kracht" Trainingen, Coaching & Healing - een inschrijving voor een activiteit of behandeling schriftelijk of mondeling bevestigt.

Artikel 2: Inschrijving en verstrekken van opdracht. 1. De inschrijving voor een activiteit vindt uitsluitend plaats door middel van het daarvoor bestemde inschrijfformulier op de website van "In Je Kracht" Trainingen, Coaching & Healing.  2. Inschrijvingen worden geacht te zijn aanvaard door "In Je Kracht" Trainingen, Coaching & Healing nadat dit schriftelijk of elektronisch is bevestigd. Genoemde bevestiging geldt als bewijs van inschrijving en brengt de overeenkomst tussen "In Je Kracht" Trainingen, Coaching & Healing en de opdrachtgever tot stand. 3. Annulering van een inschrijving of overeenkomst door de opdrachtgever voordat de activiteit is begonnen, geschiedt door middel van een e-mail gericht aan Linda van Reijn, waarbij bij de berekening van de hierna bedoelde annuleringskosten ingaan, na het moment van ontvangst van deze e-mail door "In Je Kracht", Trainingen, Coaching & Healing. Dit geldt als het moment van annulering. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de activiteit worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 14 dagen voor aanvang van de activiteit is de opdrachtgever 50% van de leges verschuldigd. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de activiteit is de opdrachtgever de volledige leges verschuldigd. 4. Gedurende 7 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst in de vorm van een e-mail, gericht aan "In Je Kracht" Trainingen, Coaching & Healing, zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de opdrachtgever al is begonnen. 5. Na aanvang van de opleiding is annulering niet meer mogelijk. Door het niet bijwonen van de betreffende activiteit vervalt de financiële verplichting ten opzichte van "In Je Kracht" Trainingen, Coaching & Healing niet. 6. Afspraken voor behandelingen kunnen zowel telefonisch als schriftelijk gemaakt worden. Behandelingen kunnen tot 48 uur van te voren geannuleerd worden. Daarna zijn de volledige leges verschuldigd.

Artikel 3: Toetsing en Diplomering opleidingen. 1. Na deelname aan een opleiding krijgt elke cursist een certificaat van deelname. 2. Voor diplomering is deelname aan de toetsing verplicht. 3. De wijze van toetsing van de theoretische kennis en praktische vaardigheden staan beschreven op de website. 4. Centrum "In je Kracht"verstrekt het diploma of certificaat van de opleiding waarop is ingeschreven op het moment dat aan alle beschreven eisen is voldaan. 5. "In Je Kracht" Trainingen, Coaching & Healing geeft het diploma of certificaat uit op basis van de naam vermeld op het inschrijfformulier.

Artikel 4: Legitimatie bij workshops en/of opleidingen. 1. De cursist is verplicht bij inschrijving persoonsgegevens te verstrekken en (wanneer daarom wordt verzocht) zich voor aanvang van de activiteit te legitimeren.

Artikel 5: Restitutie bij tussentijdse beëindiging. 1. Restitutie van betaalde leges of een gedeelte daarvan vindt alleen plaats bij opleidingen of workshops, en alleen dan wanneer een tussentijdse beëindiging van de opleiding het gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit. In geval van een dergelijke tussentijdse beëindiging kan "In Je Kracht" Trainingen, Coaching & Healing een bewijs verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins, bij gebreke van verstrekking daarvan wordt de overeenkomst geacht niet te zijn beëindigd. Indien de opdrachtgever om eerder genoemde redenen de opleiding of training tussentijds wil beëindigen, wordt het bedrag van de reeds gevolgde lessen - procentueel - in rekening gebracht. Dit percentage is het aantal gevolgde dagen gedeeld door het totaal aantal dagen van de betreffende opleiding x 100%. Tussentijdse beëindiging door de opdrachtgever geschiedt schriftelijk per e-mail of een schrijven met bericht van ontvangt (‘handtekening retour’) gericht aan "In Je Kracht" Trainingen, Coaching & Healing. Ingeval de cursist zonder opgaaf van redenen en zonder tussentijdse beëindiging niet meer deelneemt aan de opleiding, zal de opdrachtgever verplicht blijven tot betaling van het totale bedrag van het cursusgeld.

Artikel 6: Doorschuiven van een activiteit. 1. Van doorschuiven is sprake wanneer de cursist of cliënt, "In Je Kracht" Trainingen, Coaching & Healing verzoekt zijn of haar deelname aan een activiteit of behandeling op een later tijdstip te starten. Dit kan schriftelijk of per e-mail. In alle gevallen zal "In je Kracht" Trainingen, Coaching & Healing op verzoek een opleiding of activiteit doorschuiven tenzij deelname aan de betreffende activiteit binnen een half jaar na doorschuiven gestart wordt. In alle andere gevallen treedt de annuleringsregel in, conform artikel 2 waarbij de datum van doorschuiven als annuleringsdatum wordt gezien. "In Je Kracht" Trainingen, Coaching & Healing zal voor de verwerking geen kosten in rekening brengen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid. 1. "In Je Kracht" Trainingen, Coaching & Healing is nimmer aansprakelijk voor de door de cursist geleden schade en (extra) kosten als gevolg van het volgen van de betreffende activiteit en/of voortijdig beëindigen ervan, ongeacht de oorzaak. 2. "In Je Kracht" Trainingen, Coaching & Healing is nimmer aansprakelijk voor schade en/of verlies aan persoonlijke goederen van de studenten op de eventuele opleiding - of behandelingslocatie(s). 3. "In Je Kracht" Trainingen, Coaching & Healing is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten of als door technische storing de tarieven, lesdata of andere informatie voor activiteiten of behandelingen, verkeerd worden weergegeven. "In Je Kracht" Trainingen, Coaching & Healing is niet gebonden aan het uitvoeren van de activiteit of behandeling tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden. 1. Nadat "In je Kracht" Trainingen, Coaching & Healing conform art. 2.2. de inschrijving voor een activiteit geaccepteerd heeft ontvangt de cursist binnen 10 dagen een factuur. Een cliënt krijgt pas een factuur na een behandeling. Deze moet contant worden afgerekend. Bij een behandeling op afstand moet de factuur van te voren worden betaald. Betaling van de factuur dient te geschieden vóór of op de vervaldatum die op de factuur wordt vermeld. 2. Indien niet tijdig wordt betaald, is de opdrachtgever, zonder nadere aankondiging, vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 1% per maand. Indien de invordering ter incasso moet worden overgedragen aan derden, zijn bovendien alle daarmee verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9: Auteursrecht op opleidingsmateriaal. 1. Alle rechten, inclusief het auteursrecht, op de door "In Je Kracht" Trainingen, Coaching & Healing (L. van Reijn) verschafte en samengestelde leermiddelen blijven van "In Je Kracht" Trainingen, Coaching & Healing. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van "In Je Kracht" Trainingen, Coaching & Healing.

Artikel 10: Toepasselijkheid voorwaarden. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en behandelingen van en door "In Je Kracht" Trainingen, Coaching & Healing uitgevoerd. Door inschrijving aanvaardt de opdrachtgever deze voorwaarden en maakt de opdrachtgever tevens kenbaar de inschrijving- en betalingsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden en daar waar van toepassing ook het bepaalde in het "In Je Kracht" Trainingen, Coaching & Healing opleidingsmateriaal, vormen een integraal onderdeel van de overeenkomst tussen opdrachtgever en "In Je Kracht" Trainingen, Coaching & Healing. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts schriftelijk mogelijk.

Artikel 11: Activiteitendata en wijzigingen. 1. Alle data voor de opleidingen en eventuele oefendagen staan vermeld op de website van "In je Kracht" Trainingen, Coaching & Healing. 2. Indien het aantal deelnemers van een activiteit naar oordeel van "In je Kracht" Trainingen, Coaching & Healing te gering is, behoudt Centrum "In je Kracht" zich het recht voor om, vóór aanvang van de opleiding deze te annuleren. 3. "In Je Kracht" Trainingen, Coaching & Healing moet dit minstens 7 dagen voor aanvang van de activiteit melden aan de cursist en eventuele alternatieve locaties of opleidingsdata aanbieden. Bij niet doorgaan van de activiteit of wanneer er voor de cursist geen goed alternatief geboden wordt ontvangt deze binnen 5 werkdagen restitutie van de door hem of haar gedane betalingen.

Artikel 12: Wijzigingen opleidingsprogramma’s en opleidingsmateriaal. 1.  "In Je Kracht" Trainingen, Coaching & Healing behoudt zich het recht voor de opleidingsprogramma’s en het opleidingsmateriaal tussentijds te wijzigen in geval van kwalitatieve verbetering of veranderde landelijke overheidseisen.

Artikel 13: Uitval van docent. 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal "In Je Kracht" Trainingen, Coaching & Healing voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. 2. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal "In Je Kracht" Trainingen, Coaching & Healing de cursist zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen. 3. "In Je Kracht" Trainingen, Coaching & Healing zal in dat geval zo spoedig mogelijk tot alternatieve data komen. 4. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding, ook niet als "In Je Kracht" Trainingen, Coaching & Healing als gevolg van overmacht of anderszins enig voordeel mocht hebben. 5. Extra kosten voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent liggen bij "In Je Kracht" Trainingen, Coaching & Healing. 6. Uitval van de docent is geen reden voor kosteloze annulering. In dit geval blijft artikel 2 onverminderd van toepassing.

Artikel 14: Klachtenprocedure. 1. "In Je Kracht", Trainingen, Coaching & Healing streeft ernaar om haar cliënten/cursisten een hoge mate van kwaliteit te bieden. Om onze kwaliteit te verbeteren hebben we een interne klachtenprocedure ontwikkeld en een mogelijkheid om in beroep te gaan. 2. Cursisten en cliënten kunnen klachten zowel per e-mail als schriftelijk indienen bij "In Je Kracht" Trainigen, Coaching & Healing. 3. De wijze waarom de klacht ingediend dient te worden alsook de afhandeling ervan, staan beschreven in de klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure is te vinden in het betreffende opleidingsmateriaal en op de website van "In Je Kracht" Trainingen, Coaching & Healing.

Artikel 15: Op de afgesloten overeenkomsten van "In Je Kracht" Trainingen, Coaching & Healing is Nederlands recht van toepassing.

Alle inschrijvings- en betalingsvoorwaarden die eerder zijn gepubliceerd komen hiermee te vervallen.

Aldus vastgesteld te Den Haag op 1 oktober 2007.